PERUSTAMISKIRJA / Kulttuurivene ry, MTÜ Kultuurivene /
Kulttuurivene ry Kulttuurivene ry
Kulttuurivene ry, Saarenmaan suomalaisten kulttuuri- ja taideseura
------------------------------------------------------------------------------------

viroksi: MTÜ Kultuurivene
Saaremaa soomlaste kultuuri- ja kunstiselts
------------------------------------------------------------------------------------

1. Yleismääräykset

Kulttuurivene ry - Saarenmaan suomalaisten kulttuuri- ja taideseura ( tekstissa alapuolella "seura" ) on vapaaehtoisuuteen perustuva, luonnollisten henkilöiden itsenäinen voittoa tavoittelematon seura, joka toimii yhteiseksi hyväksi, toimintaperiaatteina sisäinen demokratia, avoimuus ja jolla on tasapainotettu itsenäinen taloudenhoito. Seuran tarkoituksena on lisätä yhteisymmärrystä veljeskansojen välille. Tähän pyritään kulttuurivaihdon ja Viron sekä Suomen historiaan tutustumisen avulla. Päämääränä on yhteistyön aikaansaaminen ja/tai aktivointi seurakuntien, kulttuuriseurojen, virastojen, yksityishenkilöiden ja Saarenmaan, sekä Suomen seurojen, yhdistysten ja kerhojen välillä. Yhdistämällä Saarenmaalla asuvia tai lomailevia, taiteesta ja kulttuurista kiinnostuneita suomalaisia, seura edistää suomalaisten ja saarenmaalaisten sosiaalista kanssakäymistä järjestämällä yhteisiä matkoja, kursseja, luentoja ja merkkipäivien juhlatilaisuuksia. Taiteen alalla on tarkoitus järjestää luentoja ja seminaareja, kursseja ja näyttelyitä, osallistua aktiivisesti Saaremaan taide-elamään ja luoda mahdollisuuksia kansanvälisiinyhteisprojekteihin osallistumiselle. Yhtenä esimerkkinä yhdistyksen toiminnasta on tiedon kerääminen suomalaisten toiminnasta Saarenmaalla, kirjan aikaansaaminen Saarenmaan suomalaisista. Seura ei harrasta eikä osallistu yritystoimintaan eikä sen mainostamiseen. Seuran kotipaikka on Saarenmaa, Viron Tasavalta. Seura noudattaa toiminnassaan Viron Tasavallan lakeja ja yhdistystoimintaa koskevia määräyksiä.

2. Seuran jäseneksi ottaminen, eroaminen ja erottaminen

2.1 Seuran jäseneksi voi liittyä jokainen yksityinen henkilö tai perhe, joka on kiinnostunut seuran toiminnasta ja on omalta osaltaan valmis kehittämään ja tukemaan seuran päämääriä. Esittämällä seuran hallitukselle kirjallisen anomuksen jäsenyyden saamiseksi, velvoitetaan anomuksen kirjoittaja (perhe) noudattamaan seuran perustamiskirjan sääntöjä, yleiskokousten päätöksiä ja maksamaan yleiskokouksen kulloinkin vahvistaman jokavuotisen jäsenmaksun.

2.2 Seuran jäseneksi ottamisesta päättää seuran hallitus.

2.3 Seurasta eroamiseksi esittää seuran jäsen (perhe) hallituksen puheenjohtajalle perustellun kirjallisen anomuksen. Eroanomus tulee voimaan hallituksen kokouksen käsittelyn jälkeen.

2.4 Seuran jäsen (perhe) katsotaan automaattisesti seurasta eronneeksi, jos tilikauden jäsenmaksua ei ole maksettu 31.01. (31. tammikuuta) mennessä. Seuran jäsen menettää erotessaan kaikki jäsenedut ja oikeudet ja on velvollinen palauttamaan alennuksiin oikeuttavat korttinsa.

2.5 Seuran hallituksella on oikeus aloittaa jäsenen suhteen erottamiskäsittely, jos jäsen vahingoittaa seuran mainetta tai toimintaa. Jäsenelle ilmoitetaan hallituksen kokouksesta, jossa käsitellään hänen erottamistaan, vähintään kaksi viikkoa etukäteen ja hänellä on oikeus osallistua ja puolustaa itseään hallituksen kokouksessa. Erottamiseen tarvitaan hallituksen 2/3-osan enemmistö. Erottamispäätöksen jälkeen jäsen (perhe) asetetaan toimintakieltoon seurassa seuraavaan yleiskokoukseen asti, jossa hän voi puolustautua. Yleiskokous tekee lopullisen ratkaisun jäsenen (perheen) erottamiseksi.

3. Seuran jäsenten oikeudet ja velvollisuudet

3.1 Seuran jäsenellä on oikeus:

a) äänioikeudella osallistua seuran yleiskokoukseen (yksi perhe kokouksessa = 2 ääntä)

b) tulla valituksi seuran hallitukseen tai muiden seuran toimielimien jäseneksi;

c) osallistua ilman äänioikeutta seuran hallituksen kokouksiin ja käyttää niissä puheenvuoroja;

d) tutustua kaikkiin yleiskokouksien tai hallituksen kokousten pöytäkirjoihin, kysyä hallitukselta selityksiä sen toiminnasta, osallistua hallituksen työhön tekemällä ehdotuksia suullisesti tai kirjallisesti esimerkiksi sähköpostin välityksellä.

3.2 Seuran jäsen on velvollinen:

a) täyttämään seuran perustamissopimuksen säännöt;

b) maksamaan seuran yleiskokouksen vahvistaman jäsenmaksun;

c) ilmoittaman hallitukselle oman osoitteensa, sähköpostiosoitteensa, puhelinnumeronsa ja muutoksista osoitteissa tai puhelinnumerossa;

d) omalla toiminnallaan ja mahdollisuuksien mukaan tukemaan seuran päämääriä ja osallistumisellaan antamaan panoksensa seuran kehittämiseen.

4. Yleiskokous.

4.1 Seuran korkein elin on seuran yleiskokous, missä jokaisella seuran jäsenmaksun maksaneella jäsenella on yksi ääni (perheellä kaksi ääntä). Seuran yleiskokous pidetään kerran tilikaudessa.

4.2 Seuran yleiskokouksen toimivallassa on:

a) seuran perustamiskirjan muuttaminen.

b) seuran hallituksen jäsenten valinta.

c) tilinpäätöksen vahvistaminen

d) seuran vuosimaksujen vahvistaminen seuraavalle tilikaudelle.

e) seuran tilintarkastajan valinta.

f) seuran toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen seuraavalle tilikaudelle.

g) hallitukselle oikeuksien antaminen tai toimenpiteiden vahvistaminen, jos kyseessä on seuran omaisuus, jonka osto/myyntiarvo on yli 500.- EUR; tai jos hallituksen esittämät projektit tai sopimukset asettavat seuralle taloudellisia velvoitteita yli budjetissa (talousarviossa) mainitun arvon.

h) jäsenen (perheen) erottaminen seurasta. i) kaikki muut asiat, joita ei ole lueteltu tässä perustamisasiakirjassa, mutta jotka ovat lain mukaan yleiskokouksen päätettävissä.

4.3. Seuran yleiskokouksen kutsuu koolle hallitus:

Yleiskokous kutsutaan koolle viimeistään toukokuun loppuun mennessä ja käsiteltävinä asioina ovat:

a) edellisen tilikauden tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen vahvistaminen, tilintarkastajien lausunto ja seuraavan tilikauden toimintasuunnitelman ja talousarvion - budjetin vahvistaminen;

b) jäsenten valitseminen hallitukseen;

c) tilintarkastajan valitseminen;

d) yleiskokouksen voi kutsua koolle myös jäsenistö, jos seuran yleiskokouksen koollekutsumista vaatii kirjallisesti vähintään 10 seuran jäsentä.

e) muissa tapauksissa, jos yleiskokouksen koollekutsuminen on hallituksen päätöksen mukaan tarpeellista.

4.4 Yleiskokouksen toimintapaikasta, ajankohdasta ja esityslistasta lähettää hallitus jokaiselle jäsenperheelle tai yksittäisjäsenelle tiedon vähintään kolme viikkoa ennen kokousta. Samoin hallitus lähettää jäsenille tutkittavaksi yhteenvedon seuran toimintakertomuksesta ja talouden tilasta sähköpostilla.

4.5 Yleiskokous on päätösvaltainen, jos siihen osallistuu vähintään 1/3 osa seuran jäsenistä.

4.6 Yleiskokouksen päätökset hyväksytään, jos päätöksiä tukee vähintään 50 % kokouksen osanottajista; hallituksen jäsenet valitaan salaisessa äänestyksessä periaatteella: eniten ääniä saaneet pääsevät hallitukseen. Jos äänet jakautuvat tasan, käytetään toista äänestystä tasaääniä saaneitten välillä. Jos äänet silti jakautuvat tasan, käytetään arpaa.

4.7 Seuran perustamissopimuksen muuttamiseksi tarvitaan 3/4 yleiskokouksen osanottajien äänistä.

4.8 Yleiskokous voi hyväksyä vain perheen sisäisiä valtakirjoja (mieheltä vaimolle tai päinvastoin kirjallisesti annettuina).

5. Seuran hallitus.

5.1 Seuran toimintaa johtaa ja seuraa edustaa 4 - 6 henkinen hallitus, joiden joukosta valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri-tiedottaja.

5.2 Hallitus valitaan tilikaudeksi.

5.3 Hallituksen työn jatkuvuuden takaamiseksi voi hallitusta uusia vain 2 henkilöllä kerrallaan. Hallituksessa menettää paikkansa kaksi vähiten ääniä saanutta hallituksen jäsentä. Ehdokkaiden joukosta valitaan hallitukseen kaksi eniten ääniä saanutta. Koko hallituksen erottamiseksi tarvitaan 2/3 yleiskokouksen osanottajien äänistä.

5.4 Hallitus edustaa seuraa kaikissa juridisissa toiminnoissa. Allekirjoitusoikeus yhdistyksen nimissä on hallituksen puheenjohtajalla ja - tämän estyneenä ollessa - varapuheenjohtajalla. Kaikki menot, arvoltaan 25 EUR tai sen yli, ja mitkä eivät ole tilikauden talousarviossa yleiskokouksen päätöksella jo vahvistettuna, vahvistaa hallituskokous omassa pöytäkirjassaan. Hallituksella on oikeus antaa allekirjoitusoikeus tietyissä tapauksissa (pankkiasiat, projektit, sopimukset) rahastonhoitajalle, toisille hallituksen jäsenille tai projektijohtajille.

5.5 Hallitus voi omalla päätöksellään solmia väliaikaisia työsopimuksia projektijohtajien kanssa, maksaa palkkiota tai korvauksia johtokunnan jäsenille, sihteerille, tilintarkastajalle - mutta vain tavalla, joka ei vaaranna seuran taloutta. Hallituksella ei ole oikeutta ottaa seuralle lainaa tai velvoitteita. jotka ylittävät seuran varallisuuden.

5.6 Hallituksella on oikeus muodostaa muita toimielimiä, esimerkiksi työryhmiä tai lautakuntia, säätäen elimien valtuudet ja toimintarajat omalla päätöksellään.

5.7 Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tarvittaessa varapuheenjohtajan kutsusta vähintään kerran kahdessa kuukaudessa. Hallituksen kokous ja sen päätökset ovat laillisia myös silloin, kun kokous on pidetty internetin välityksellä ja kokouksen kirjallisen pöytäkirjan on allekirjoittanut vähintään puolet hallituksen jäsenistä. Hallitus on päätösvaltainen, jos kokoukseen osallistuu vähintään puolet hallituksen jäsenistä (nettikokouksen osanottajat mukaan luettuna) ja puheenjohtaja (tai varapuheenjohtaja).

5.8 Hallituksen päätökset muodostetaan äänestämällä ja päätökset astuvat voimaan, jos vähintään puolet kokouksen osanottajista on äänestänyt päätöksen puolesta. Tasaäänten sattuessa ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.

5.9 Hallituksen kokoukset ovat avoimia kaikille seuran jäsenille, pöytäkirjat päätöksineen, samoin yleiskokouksen pöytäkirja, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat vaadittaessa kaikkien seuran jäsenten tutkittavissa.

5.10 Hallituksen jäsenillä on oikeus erottaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, jos kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii ja vaatimus saa 2/3 osan hallituksen jäsenten tuen. Erotettu säilyttää hallituksen jäsenyyden seuraavaan yleiskokouksen asti.

6. Seuran talous.

6.1 Seuran tilivuosi on kalenterivuosi. (poikkeus: perustamisvuotena rekisteröinnistä tilikauden loppuun; perustamisvuotena ja sen jälkeen seuravan yleiskokoukseen saakka saa hallitus toimia ilman taloussuunitelmaa).

6.2 Hallitus on velvoitettu antamaan edellisen tilikauden tilipäätöksen ja asiapaperit tilintarkastajalle tutkittavaksi vähintään 6 viikkoa ennen yleiskokousta. (perustamistilikauden ja sitä seuraavan tilikauden kolmen ensimmäisen kuun asiakirjat tarkastetaan poikeuksellisesti ennen yleiskokousta).

6.3 Tilintarkastaja esittää näkemyksensä ja ehdotukset hallitukselle 4 viikkoa ennen kokousta.

6.4 Hallitus hyväksyy tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen ennen yleiskokousta.

6.5 Seuran tulot muodostuvat jäsenmaksuista, tukirahoista, lahjoituksista, projektirahoituksesta ym. ei-yritystoiminnan avulla saaduista tuloista.

7. Yhdistyminen, jakautuminen, toiminnan lopettaminen.

7.1 Yhdistyminen, jakautuminen tai toiminnan lopettaminen tapahtuu laissa säädetyssä järjestyksessä.

7.2 Oikeus yhdistymisestä, jakautumisesta tai toiminnan lopettamisesta päättäminen on vain seuran yleiskokouksella. Yleiskokous valitsee myös toimihenkilöt ja vahvistaa toimihenkilöiden valtuudet.

7.3 Jos laki ei toisin määrää, jaetaan lopetetun seuran varat tasan seuran jäsenten kesken velkojen maksamisen jälkeen. Jos seura jakautuu, jaetaan seuran varat jäsenmäärien perusteella uusien seurojen kesken.

Paluu kotisivulle