Pöhikiri (Perustamiskirja viroksi)
Mittetulundusühing "Kultuurivene" Mittetuludusühing "Kultuurivene"

P õ h i k i r i .


1. Üldsätted.

1.1 Mittetulundusühing Kultuurivene on Saaremaa soomlaste kultuuri- ja kunstiselts, vabal tahtel liitunud üksikisikute poolt ellu kutsutud ühendus, mille tegutsemise eesmärkideks on Eesti ja Soome vennasrahvaste vahelise vastastikuse arusaamise ja koostöö süvendamine kultuuri- ja kunstivahetuse, ajaloo tudvustamise ja tundmaõppimise, ühiste huvide väljaselgitamise ja koostööprojektide käivitamise kaudu.
1.2 MTÜ Kultuurivene tegutsemise põhimõteteks on avatus, sisemine demokraatia, omaalgatusel põhinev tegutsemine liikmetele eneseväljenduseks võimaluste loomineseks ja ühistegevuse arendamiseks.
1.3 Selts on eraõiguslik juriidiline isik, mille eesmärgiks ja põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine. Seltsi tulu kasutatakse ainult põhikirjas märgitud eesmärkide saavutamiseks, kasumit liikmete vahel ei jaotata. Selts ei tegele ise ega osale äritegevuses ega poliitikas.
1.4 Selts juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, nendega kooskõlas kehtestatud muudest aktidest ning otsustest ja käesolevast põhikirjast.
1.5 Selts võib omada vara ja arveldusarveid pankades, tal on oma sümboolika ja atribuutika ning nende kasutamise ainuõigus.
1.6.Seltsi asukoht on Eesti Vabariik, Saare maakond.Pihtla vald. Sutu küla.


2. Seltsi eesmärgid ja ülesanded.

2.1 Seltsi tegevuse eesmärgiks on, lisaks 1.1 toodule, osalemine erinevates rahvusvahelistes ja regionaalsetes kultuuriprojektides, uute projektide väljatöötamine ja nende käivitamine koostöös mõlema maa ametkondade, seltside, koguduste, klubide ja muude ühingute ning liitudega, samuti üksikisikutega.
2.2 Eesmärkide saavutamiseks selts:
a. kaardistab Saaremaal elavate või siin süstemaatiliselt puhkavate soomlaste nägemusi , arusaamu ja soove kultuuri ning kunsti valdkondades
b. aitab võimaluste piires kaasa Saaremaa soomlaste ette kerkivate probleemidele lahenduste leidmisele.
c. arendab kontakte teistel Läänemere saartel elavate soomlastega, lülitub Läänemere saarte koostööprojektidesse.
d. käivitab projekti "Soomlased Saaremaal" informatsiooni talletamiseks soomlaste töödest ja tegemistest Saaremaal, üllitab vastavasisulise raamatu.
e. korraldab koolitusi, kursuseid, matku, seminare ja õppepäevi vastavuses seltsi liikmete soovidele ja seltsi eesmärkidele ning võimalustele

3 Seltsi liikmeskond .

3.1 Seltsi liikmeks võib astuda iga üksikisik või perekond, kes ise või kelle liikmed on esitanud vastavasisulise kirjaliku sooviavalduse seltsi juhatusele, tunnustab seltsi põhikirja ja on valmis oma tegevusega kaasa aitama seltsi eesmärkide saavutamisele.
3.2 Seltsi toetajaliikmeteks, ilma hääleõiguseta, võivad astuda teised seltsid, ühingud, kogudused, ametasutused, ettevõtted ja klubid, samuti üksikisikud nii kodu- kui välismaalt.
3.3 Seltsi liikmeks või toetajaliikmeks vastuvõtmise vaatab läbi ja kinnitab seltsi juhatus.
3.4 Seltsi asutajaliikmetel ja hiljem vastuvõetud liikmetel on ühesugused õigused ja kohustused.
3.5 Seltsi liikmelisust ja liikmeõiguste teostamist kirjaliku volikirja alusel saab teostada vaid peresiseselt.
3.6 Seltsi üksikliige või pere loetakse automaatselt seltsist liikmelisuse kaotanuks ja arvatakse hääleõiguseta toetajaliikmete hulka kui jooksva aasta üldkoosoleku poolt kinnitatud liikmemaks ei ole tasutud hiljemalt 31. jaanuariks. Seltsi liige või perekond kaotab kõik seltsi liikmete õigused ja liikmeskonnale kehtivad soodustused. Seltsi üksikliige või perekond on lahkudes kohustatud tagastama juhatusele liikmekaardi ja kõik tema/pere valduses olevad sooduskaardid hiljemalt ühe kuu möödudes liikmemaksu mittetasumisest, st veebruari jooksul. Seltsi liikmel, kes toetajaliikmeks arvatud ,on, ilma sisseastumismaksu tasumata ,võimalik taastada täisliikmelisus viie kuu jooksul peale liikmelisuse kaotamist tasudes seltsi liikme aastamaksu. Maksu mittetasumine ennem 01.07. toob endaga kaasa automaatse toetajaliikme staatuse kaotuse.
3.7 Seltsi liikmetel ja juhatusel on õigus alustada liikme suhtes väljaarvamismenetlust kui liige/pere on oma tegevuse või tegematajätmistega kahjustanud seltsi mainet või tegevust. Liikmelisus peatatakse seltsi juhatuse otsusega. Lõpliku otsuse liikmest väljaarvamise kohta teeb seltsi üldkoosolek. Väljaarvataval liikmel/perel on õigus osaleda nii juhatuse koosolekul, kus liikmelisuse peatamise otsust arutatakse, samuti üldkoosolekul omapoolsete selgituste esitamiseks .
3.8 Seltsi liikmed maksavad sisseastumismaksu ( v.a. 2011.aastal - asutamisaastal - liikmeks astunud ja ka liikmemaksu tasunud ) ja iga-aastast liikmemaksu, mille määrab üldkoosolek. Seltsist lahkumisel või liikmeskonnast väljaarvamisel seltsile tasutud makse ei tagastata.
3.9 Seltsi liikmest väljaarvatule või väljalangenule tuleb otsuse tegemisest ja selle põhjustest kirjalikult teatada.
3.10 Seltsi liikmel on õigus:
a. osaleda üldkoosolekul ( perekond = 2 häält )
b. valida ja olla valitud kõigisse seltsi esindusorganitesse ja ametitesse
c. osaleda seltsi juhatuse koosolekul ja esitada seal omad ettepanekud ning nägemused koosoleku päevakorras olevates küsimustes ühe sõnavõtu raames.
d. teha kirjalikult või e-posti vahendusel juhatusele ettepanekuid seltsi töö korraldamise, üldkoosoleku päevakorra, põhikirjajärgsete tegevuste elluviimise ja projektide väljatöötamise ning käivitamise osas
e. kasutada seltsi vahendeid ja vara selleks ettenähtud korras
f. tutvuda seltsi üldkoosoleku ja juhatuse koosolekute protokollidega, majandusaasta aruannete ja revisjonikomisjoni otsustega
g. esitata juhatusele kirjalikult järelepärimisi seltsi tegemiste ja vahendite kasutamise kohta.
3.11 Seltsi liige on kohustatud:
a. järgima seltsi põhikirja
b. tasuma liikmemaksu üldkoosoleku poolt mõõratud suuruses ja tähtaegadeks
c. teatama juhatusele oma aadressid nii Soomes kui Saaremaal, e-posti aadressi, telefoninumbri(d) ja muudatustest kontaktinfo osas
d. võimaluste piires osalema ja toetama oma tegevusega seltsi eesmärke .

4. Seltsi struktuur ja juhtimine.

4.1 Seltsi kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek.
4.2 Seltsi tööd organiseerib ja juhib üldkoosoleku poolt valitud juhatus.
4.3 Seltsi juhatusel on õigus oma alluvusse moodustada, ja nende tegevust lõpetada, töörühmi vastavalt kerkinud vajadustele.
4.4 Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
a. põhikirja muutmine
b. aasta töökava ja eelarve kinnitamine
c. majandusaasta aruande kinnitamine
d. juhatuse liikmete arvu ja nende volituste pikkuse kinnitamine
e. juhatuse liikmete valimine ja revidendi määramine
f. sisseastumis- ning aastamaksu määra ja tasumise tähtaegade kinnitamine
g. seltsi tegevuse lõpetamise, ühinemise või jagunemise otsustamine
h. seltsi liikme ( te ) väljaarvamise kinnitamine või liikmelisuse taastamine
i. juhatusele volituste andmine või andmata jätmine lepingute sõlmimiseks või ostude tegemiseks mis toovad seltsile kulutusi või võimalikke koormiseid enam kui 1000 EUR-I eest ( erandi moodustavad projektisisesed kulutused, milledele on projekti raames laekunud rahaline kate )
j. muude küsimuste otsustamine, mis ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
4.4.1 Seltsi üldkoosoleku kutsub kokku juhatus hiljemalt maikuu jooksul või erandkorras juhtudel, kui seda nõuab tekkinud olukord või kirjalikult, põhjust ära näidates, vahemalt 10 seltsi liiget.
4.4.2 Üldkoosoleku toimumise koha ja aja, samuti koosoleku päevakorra projekti sisu ning juhatuse nägemuse tehtud tööst ja seltsi finantsseisust teatab juhatus liikmetele a) e-posti vahendusel, selle puudumisel b) posti teel kirjalikult hiljemalt kolm nädalat ennem koosolekut.
4.4.3 Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui selle tööst võtab osa 33% liikmetest või vähemalt 10 inimest.Igal seltsi liikmel on üks hääl.
4.4.4 Üldkoosoleku otsused on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt 50% koosolekust osavõtjaid. Juhatuse liikmed valitakse salajasel hääletusel, võrdsete häälte korral korraldatakse hääletamise teine voor võrdselt hääli saanute vahel.
4.4.5 Seltsi põhikirja või tegevuseesmärkide muutmiseks on vajalik 3/4 koosolekust osavõtja toetus.
4.4.6 Üldkoosoleku poolt aksepteeritakse vaid kirjalikult ja peresiseselt ( abikaasad,elukaaslased liikmeksastumise avaldustel ) antud volikirju.

5. Seltsi juhatus .

5.1 Seltsi tegevust juhib ja seltsi esindab 4 kuni 6 liikmeline juhatus.
5.2 Seltsi juhatus ja revident valitakse üldkoosoleku poolt üheks aastaks.
5.3 Seltsi töö jätkuvuse tagamise huvides uuendatakse juhatust valimistel maksimaalselt kahe liikme võrra aastas.St, uute juhatuse liikmekanditaatide hulgast saavad järgmisesse juhatusse kaks enim hääli saanut kanditaati, endisest juhatusest langevad välja kaks vähim hääli saanud juhatuse liiget kui nende saadud häälte arv on väiksem uute liikmekanditaatide saadud häälte arvust.
5.4 Juhatus valib enda liikmete hulgast seltsi juhatuse esimehe, esimehe asetäitja, sekretäri, töögruppide juhid.
5.5 Juhatus esindab seltsi kõigis juriidilistes toimingutes, läbirääkimistel ja lepingute sõlmimisel talle antud volitustest lähtuvalt. Allkirjaõigus on seltsi juhatuse esimehel ja esimehe asetäitjal juhtudel, kui on olemas sellekohane üldkoosoleku või juhatuse otsus. Projektipõhistel tegevustel võib projektisisese allkirjaõiguse juhatuse otsusega anda teistele juhatuse liikmetele või projektijuhtidele. Pangaarvete avamine ja allkirjaõigus pangadokumentidel on juhatuse esimehel ja raamatupidajal.
5.6 Juhatusel on volitused, lähtudes eesti Vabariigis sellekohasest seadusandlusest, sõlmida oma otsusega ajutisi töölepinguid projektijuhtidega, tasustada lepingu alusel seltsile tööd või teenuseid osutanud isikuid ja ettevõtteid, maksta kilomeetri- , interneti ja telefonikompensatsiooni juhatuse poolt määratud limiitide ulatuses. Töölepingud, hyvitised ja kompensatsioonid ei tohi kaasa tuua kohustusi, mis oma mahult yletaksid seltsi reaalseid majanduslikke võimalusi.
5.7 Juhatusel on, tekkinud vajadustest lähtuvalt, õigus moodustada ja saata laiali. tööruhmi ja komisjone, kehtestada oma otsusega töörühmade eesmärgid, volitused ja suuruse, kinnitada töörühmade juhid, nende volitused ja aruandluse korra.
5.8 Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt kord kahe kuu jooksul. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees või vajadusel esimehe asetäitja, tehes samas kutses teatavaks koosoleku päevakava projekti. Juhatuse koosolek ja otsused on seaduspärased ka siis, kui koosolek on peetud telefoni- või internetikoosolekuna ja koosolekul vastuvõetud otsused, koosoleku protokollid, on allkirjastatud paberikandjal kohal mitteolnud, kuid interneti vahendusel osalenud juhatuse liikmete poolt. Otsuste vastuvõtmiseks on vajalik vähemalt 50% juhatuse liikmete heakskiit + koosoleku juhataja hääl.
5.9 Juhatuse koosolekud on avatud kõigile seltsi liikmemaksu tasunud liikmetele, kellest igaühel on õigus koosolekul vähemalt ühele sõnavõtule ettepanekute tegemiseks, oma nägemuse esiletoomiseks. Esitatud ettepenekud ja seisukohad fikseeritakse koosoleku protokollis.
5.10 Juhatuse koosolekute protokollid, üldkoosolekute protokollid, revidendi otsused ja majandusaasta tulemuste kokkuvõte on nõudmisel tutvumiseks kõigile seltsi liikmetele.
5.11 Juhatusel on õigus kutsuda ametist tagasi juhatuse esimees, esimehe asetäitja, sekretär, töörühmade juhid kui vähemalt kahelt juhatuse liikmelt on juhatusele tehtud sellekohane ettepanek. Tagasikutsumine jõustub koheselt kui selle poolt on andnud hääle 2/3 juhatuse liikmetest. Tagasikutsutud säilitavad juhatuse liikmelisuse kuni järgmise üldkoosolekuni.

6. Seltsi vara ja majandamine.

6.1 Seltsi vara ja vahendid moodustuvad:
a. sisseastumis- ja liikmemaksudest;
b. sponsorlusest;
c. erinevatest toetustest;
d. kodumaiste ja välismaiste organisatsioonide abist;
e. tasuliste ürituste, loengute, kursuste ja muu säärase korraldamisest;
f. rahvusvahelistele ja kodumaistele projektidele eraldatud toetussummadest;
g. headegevuslikel üritusel kogutud summadest;
h. muudest laekumistest.
6.2 Selts kasutab oma vahendeid ainult põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
6.3 Selts vastutab oma kohustuste eest kogu temale kuuluva varaga.
6.4 Selts ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest.
6.5 Majandustegevuse läbiviimiseks on seltsil õigus:
6.5.1 Omada arveldus ja muid kontosid krediidiasutustes ja teostada finantsoperatsioone.
6.5.2 Sõlmida lepinguid teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega.
6.5.3 Olla tööandjaks vastavalt Eesti Vabariigi töölepingu seadusele.
6.5.4 Selts peab seaduses sätestatud korras raamatupidamise arvestust, tasub makse ja esitab õigeaegselt kohustuslikud aruanded.
6.6 Seltsi majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
6.7 Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus ramatupidamise aastaaruande, tegevusaruande, esitab need revidendile kontrollimiseks ja kinnitamiseks 6 nädalat ennem üldkoosolekut. Revident esitab oma kontrolli tulemused juhatusele 4 nädalat ennem üldkoosolekut. Juhatuse kinnitusega aruanded esitatakse üldkoosolekule. Aruannetele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

7. Seltsi ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine.

7.1 Seltsi ühinemise või jagunemise otsustab seltsi üldkoosolek mittetulundusühingute seaduses ettenähtud korras ja viisil.
7.2 Seltsi tegevus lõpetatakse:
a. üldkoosoleku otsusega;
b. pankroti väljakuulutamisel;
c. seltsi liikmete arvu vähenemisel alla kuue;
d. sundlõpetamise korras kohtuotsuse alusel.
Üldkoosolek valib ja kinnitab likvideerimiskomisjoni, määrab tähtajad. Komisjon lähtub oma tegevuses eesti Vabariigi mittetulundusühingute seadusest. Seltsi omanduses olevad varad ja rahalised vahendid jagatakse, peale kõigi põhjendatud võlgnevuste likvideerimist, võrdselt seltsi liikmete vahel. Kui mõni käesoleva põhikirja säte ei vasta seaduses kehtivale korrale, loetakse ülimuslikuks seaduses esitatut.
Käesolev põhikiri on kinnitatud 11.08.2011.aastal Jäneda mõisas toimunud MTÜ Kultuurivene asutamiskoosolekul.

Palaa Kulttuuriveneenkotisivulle.